Lịch sử phát triển

 10/12/2020  9155

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 731/QĐ-ĐHTN ngày 04/06/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập phòng Đào tạo và Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trực thuộc trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích xây dựng và phát triển của Nhà trường cả về số lượng cán bộ, viên chức, và quy mô đào tạo và uy tín. Trong những năm qua, phòng Đào tạo cũng có những bước phát triển tương xứng với vai trò, vị trí và chức năng của một đơn vị quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN