Cơ cấu tổ chức

 31/12/2021  10837

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Nhân sự

Chức vụ

Lĩnh vực chuyên môn

(Tóm tắt)

 

TS. Nguyễn Quang Hợp

Điện thoại: 0913033551

Email: nguyenquanghop1979@gmail.com

Trưởng phòng

Phụ trách chung, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động trong phòng. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, tiến sĩ).

- Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm và kế hoạch đột xuất liên quan đến công tác đào tạo.

- Quản lý nhân sự, phân công công việc của cán bộ trong phòng đảm bảo hoàn thành công việc chung

- Kiểm tra, giám sát các công việc của cán bộ trong Phòng

- Công tác thi đua, khen thưởng

- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên của Phòng.

- Công tác đối ngoại, làm việc với các đơn vị trong và ngoài trường về công tác đào tạo.

- Triển khai các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng giao cho phòng Đào tạo.

 

 

BỘ PHẬN CHÍNH QUY

 

Ts. Tạ Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0912.463.113

Email: thanhhuyen@tueba.edu.vn

Phó trưởng phòng

Phụ trách bộ phận chính quy (Đào tạo CQ dài hạn, bao gồm chương trình CLC), Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xây dựng các đề án mở ngành chính quy dài hạn (kể cả chương trình CLC).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo chính quy: năm, học kỳ; kế hoạch thi, thực tập, thực tế..

- Xây dựng, rà soát khung chương trình, chuẩn đầu ra hệ đào tạo chính quy.

- Chương trình giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng.

- Công tác xét tiến độ học tập các khóa.

- Công tác xét tốt nghiệp đại học chính quy dài hạn.

- Chỉ đạo thực hiện thanh toán vượt giờ cho giảng viên giảng dạy các lớp chính quy dài hạn.

- Quản lý sinh viên theo diện đào tạo cử tuyển.

- Quản lý bộ phận giảng đường.

- Định kỳ tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo của Trường

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy của giảng viên.

- Theo dõi số lượng sinh viên chưa tốt nghiệp, sắp hết thời hạn đào tạo để phối hợp với các khoa chuyên môn thông báo đến sinh viên theo chức năng của phòng.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm của bộ phận chính quy.

 

 

Ths. Nguyễn Hải Khanh

Điện thoại: 0962.505.677

Email: nguyenhaikhanh@tueba.edu.vn

Chuyên viên

- Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy;

- Lịch thi (Thi ghép, Hoãn thi, Đổi ca thi) hệ Đại học chính quy;

- Chuyển ngành/chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy;

- Học chương trình thứ hai hệ Đại học chính quy;

- Học phần tương đương hệ Đại học chính quy.

Nguyễn Thị Kiều Yến

Điện thoại: 0969.735.411

Email: kieuyen@tueba.edu.vn

Chuyên viên

- Xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy;

- Thực tập môn học, thực tập tốt nghiệp hệ Đại học chính quy;

- Giáo dục quốc phòng hệ Đại học chính quy;

- Đăng ký chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy;

- Thanh toán vượt giờ hệ Đại học chính quy.

Trần Thị Hương

Điện thoại: 0983.240.884

Email: quynhhuong@tueba.edu.vn

Chuyên viên

- Xây dựng khối lượng và kế hoạch giảng dạy hàng năm hệ Đại học chính quy;

- Xây dựng thời khóa biểu hệ Đại học chính quy; Liên thông; Chất lượng cao;

- Quản lý đăng ký học hệ Đại học chính quy; Liên thông; Chất lượng cao;

- Thống kê giảng đường.

 

Ths. Nguyễn Thị Kim Anh   

Điện thoại: 0989.973.255

Email: kimanh@tueba.edu.vn

Chuyên viên

- Quản lý điểm (Cấp bảng điểm; Điểm sửa; Điểm tương đương) hệ Đại học chính quy;

- Xây dựng khối lượng và kế hoạch giảng dạy hàng năm hệ Đại học chính quy;

- Xây dựng thời khóa biểu hệ Đại học chính quy; Chất lượng cao;

- Quản lý đăng ký học hệ Đại học chính quy; Chất lượng cao;

- Xét tiến độ học tập hệ Đại học chính quy.

 

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

Ts. Nguyễn Văn Thông

Điện thoại: 0932.597.888

Email: nguyenvanthong@tueba.edu.vn

Chuyên viên

+ Hướng dẫn hồ sơ đầu vào xét tuyển NCS;

+ Hỗ trợ NCS sử dụng giáo trình, tài liệu phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của Trường và TT Học liệu;

+ Theo dõi và tổng hợp Báo cáo tiến độ của NCS

+ Theo dõi việc đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho cán bộ giảng viên trong Trường.

+ Xây dựng và theo dõi kế hoạch các học phần BSKT và các học phần trình độ tiến sĩ của NCS;

+ Phụ trách và làm việc với NCS trong việc sử dụng phần mềm chống đạo văn;

+ Lập danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn kèm theo hướng nghiên cứu theo từng năm để thông báo cho NCS.

+ Xây dựng các QĐ thành lập các tiểu ban đánh giá bài tiểu luận tổng quan, chuyên đề và các hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ;

+ Lập bảng điểm cho NCS;

+ Xây dựng quyết định công nhận học vị TS

+ Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện seminar của NCS;

+ Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến NCS theo quy định;

+ Lập báo cáo danh sách NCS đã bảo vệ gửi ĐHTN;

+ Lập danh sách NCS đã bảo vệ đủ điều kiện cấp bằng, chuẩn bị hồ sơ đề nghị HĐ KH&ĐT Trường thông qua danh sách NCS đủ điều kiện cấp bằng;

 

 

Ths. Đinh Thị Khánh

Điện thoại: 0983.150.467

Email: dinhkhanhdhkt@gmail.com

Chuyên viên

- Ôn thi tuyển sinh SĐH: thông báo, mời giảng viên, chuẩn bị giảng đường, thanh toán.

- Theo dõi số lượng học viên nhập học.

- Lập dự toán kinh phí hằng năm

- Theo dõi kế hoạch hoạt động đào tạo SĐH

- Thanh quyết toán kinh phí giảng dạy SĐH; Kinh phí các Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ; Kinh phí hướng dẫn NCS, thạc sĩ…

- Quản lý bài thi; giao nhận bài thi với cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi

 

Ths. Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại: 0983.896.496

Email: liencdkt@gmail.com

Chuyên viên

+ Tổng hợp kết quả môn học bổ sung kiến thức, và làm bảng điểm môn học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi SĐH.

+ Quản lý bảng điểm trình độ thạc sĩ.

+ Quản lý đề thi: đề GV nộp, in sao đề thi, quản lý đề thừa.

+ Thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ.

+ Giao đề tài luận văn thạc sĩ.

+ Tổng hợp kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ, hoàn thiện hồ sơ để cấp bằng thạc sĩ.

+ Quản lý hồ sơ tốt nghiệp học viên cao học

+ Quản lý hồ sơ bảo vệ luận văn.

+ Phát bằng tốt nghiệp (bản chính và bản sao) cho học viên cao học và NCS .

Ths. Nguyễn Thị Huyền Thương

Điện thoại: 0973.805152

Email: huyenthuong.sdh@tueba.edu.vn

Chuyên viên

+ Theo dõi việc đăng ký, ôn tập, thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên.

+ Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn .

+ Chuẩn bị tài liệu cho các hội đồng bảo vệ luận văn: hồ sơ và biên bản….

+ Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ

+ Theo dõi các học viên phải gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên quá hạn đề nghị xóa tên

Ths. Nguyễn Thu Thủy

Điện thoại: 0988.496.222

Email: thuthuy90tueba@gmail.com

Chuyên viên

+ Phụ trách tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

+ Quản lý học tập các lớp thạc sĩ

 

Ths. Mai Thị Thu Hà

Điện thoại: 0978.333.309

Email: hamaitn309@gmail.com

Chuyên viên

+ Thực hiện kế hoạch về lễ khai giảng, trao bằng các khóa sau đại học.

+ Quản lý hồ sơ giảng viên cơ hữu và theo dõi đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo sau đại học theo các chuyên ngành đào tạo.

+ Tổ chức và thông báo kết quả thẩm định nội dung luận văn tới các học viên.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN