Chức năng, nhiệm vụ

 10/12/2020  9028

A. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 731/QĐ-ĐHTN ngày 04/06/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập phòng Đào tạo và Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trực thuộc trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích xây dựng và phát triển của Nhà trường cả về số lượng cán bộ, viên chức, và quy mô đào tạo và uy tín. Trong những năm qua, phòng Đào tạo cũng có những bước phát triển tương xứng với vai trò, vị trí và chức năng của một đơn vị quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo.

B. CHỨC NĂNG ,NHIỆM VỤ

I. Chức năng

1.1 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học. Tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học cho cán bộ giáo viên, sinh viên của Trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

1.2 Tham gia công tác tổ chức ứng viên giáo sư, phó giáo sư trong Trường.

1.3 Tham gia công tác quản lý cán bộ, giảng viên của trường đang học sau đại học trong nước và nước ngoài. 

II. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hoá về chất lượng.

1.2. Phát triển loại hình liên kết, liên doanh đào tạo và bồi dưỡng sau đại học với các trường, viện đại học trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau đại học theo quy định.

1.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng mục tiêu, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu. Xác định cơ cấu kiến thức các học phần đào tạo cao học và nghiên cứu sinh phù hợp với yêu cầu của ngành, nghề đào tạo. Đồng thời, cùng với các đơn vị tham gia quản lý các dự án đào tạo bồi dưỡng sau đại học được Hiệu trưởng giao.

1.4. Thực hiện điều độ kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho bậc học sau đại học. Lập thời khoá biểu, hồ sơ theo dõi việc giảng dạy cho các Khoa và bộ môn. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả giảng đường.

1.5. Đề xuất thành lập hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tư vấn cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực chuyên môn về kết luận của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở trước khi đề nghị cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ chính thức luận án tiến sĩ cấp Nhà nước.

1.6. Tổ chức thi và quản lý điểm tuyển sinh, học phần, văn bằng tốt nghiệp, lưu trữ, hồ sơ trích ngang của học viên cao học, nghiên cứu sinh, tài liệu bài thi theo quy chế hiện hành.

1.7. Quản lý và cấp, phát bằng thạc sĩ, tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh theo quy định. 

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác đào tạo Sau đại học, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN