Xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017
22/03/2018 | 837 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 249/ĐHKT&QTKD-ĐT

V/v xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Thực hiện Công văn số 408/ĐHTN-ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008; được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT về “Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017 như sau:

1. Điều kiện đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS

Ứng viên được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

2. Đối tượng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017

- Giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước);

- Cán bộ khoa học thuộc cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

3. Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS

3.1. Quy trình

- Ứng viên có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nộp hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Bộ môn/Khoa chuyên môn.

- Căn cứ vào hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS nộp tại Bộ môn/Khoa chuyên môn, Bộ môn tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS.

- Căn cứ vào kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS của các bộ môn, Khoa chuyên môn tổ chức họp Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa để xem xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS.

(Việc tổ chức xét ở bộ môn và khoa phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên tán thành).

- Trên cơ sở hồ sơ và văn bản đề nghị của các khoa chuyên môn, Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường sẽ tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS.

- Căn cứ vào kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS của Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh xem xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

3.2. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS bao gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (theo mẫu số 1).

- Bản phô tô công chứng Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

- Công văn giới thiệu của cơ quan quản lý cán bộ khoa học (Đối với cán bộ khoa học không phải là giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Kinh tế và QTKD).

- Văn bản đề nghị của Khoa chuyên môn và Bộ môn nơi ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (kèm theo Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa).

Hồ sơ bổ nhiệm chức danh GS, PGS (mục 3.2 ở trên) của các khoa gửi đến Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học) trước 14h00 ngày 03/4/2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học), Điện thoại: 0983.959.586 (chuyên viên Tô Thị Dung).

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trân trọng thông báo để các cá nhân trong trường có nhu cầu đăng ký.

Nơi nhận                                                             

- Như kính gửi;

- Đăng tải website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy