Thông báo V/v tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho học viên trình độ thạc sĩ (Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
27/04/2018 | 515 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

–––––––––––––––––

Số: 406/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày 18 tháng  4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho học viên trình độ thạc sĩ

(Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

–––––––––––––––––––––––––––

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có kế hoạch tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho học viên trình độ thạc sĩ của Nhà trường. Kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian thi (dự kiến): Ngày 13/5/2018.

2. Địa điểm thi: Giảng đường GK2NĐ - Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐHTN.

3. Đối tượng đăng ký: Học viên trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

4. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- 01 đơn đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm. (hoặc tải về từ địa chỉ: http://daotao.tueba.edu.vn);

- 01 bản photo chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.

- 02 ảnh 4x6 được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi (mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh, chuyên ngành).

5. Lệ phí dự thi: 1.000.000đ/thí sinh.

6. Lệ phí ôn thi: 1.200.000 đ/thí sinh.

Thời gian ôn thi (dự kiến): 04-10/5/2018.

7. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 11h ngày 03/5/2018.

Thông tin chi tiết liên hệ đ/c Thương, ĐT: 0974.971.551.

Trân trọng thông báo!                              

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Đinh Hồng Linh

- Phiếu đăng ký dự thi