Thông báo V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018 – Đợt 1
24/04/2018 | 2932 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 422/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thái Nguyên, ngày 23  tháng 4  năm 2018

THÔNG BÁO

V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018 – Đợt 1

­­         

Căn cứ thông báo số 421/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 23/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch và thời gian tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2018 đợt 1 như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Học viên nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học (KQNCKH) luận văn thạc sĩ. Những luận văn đạt yêu cầu theo quy định sẽ được thành lập hội đồng bảo vệ chính thức:

Đợt bảo vệ

Thời gian nộp hồ sơ thẩm định KQNCKH

Thời gian nộp luận văn chính thức

Thời gian bảo vệ

Đợt 1 – lần 1

23/4 – 29/4/2018

14/5 - 20/5/2018

26/5 – 27/5/2018

Đợt 1 – lần 2

20/5 – 27/5/2018

04/6 - 10/6/2018

16/6 – 17/6/2018

Đợt 1 - lần 3

01/6 – 10/6/2018

18/6 - 24/6/2018

30/6 – 01/7/2018

Thời hạn nộp luận văn sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng: sau ngày bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, có báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa (theo mẫu).

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ năm 2018 (đợt 1): Tháng 8 năm 2018.

Trân trọng thông báo!

 

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh