Thông báo V/v kế hoạch tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018
02/05/2018 | 1835 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  421/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23  tháng 4  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018

­­         

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy định thực hiện đề tài thực hiện luận văn thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 29/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ kế hoạch học tập của khóa học,

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ năm 2018 cho các chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh như sau:

1. Điều kiện bảo vệ luận văn

- Đã hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ).

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu.

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Không bị khiếu nại tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

- Biên bản thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học luận văn thạc sĩ được Hội đồng đánh giá đã đạt yêu cầu.

- Đã nộp đầy đủ học phí.

2. Thủ tục bảo vệ luận văn

2.1. Thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học luận văn thạc sĩ (áp dụng từ khóa 11)

- Nhà trường tiến hành tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài luận văn Thạc sĩ cho học viên  trước khi bảo vệ luận văn chính thức.

- Hồ sơ thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học luận văn thạc sĩ bao gồm các giấy tờ từ mục (a) đến mục (g) theo phần 2.2 trong Thông báo này và kèm 03 quyển luận văn để thẩm định. Các giấy tờ này sẽ được sử dụng để bổ sung vào hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ.

 2.2.  Hồ sơ bảo vệ luận văn bao gồm

a. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu);

b. Lý lịch khoa học của học viên có xác nhận của đơn vị chủ quản (theo mẫu);

c. Bản nhận xét của tập thể giáo viên hướng dẫn ( theo mẫu);

d. Sơ lược quá trình học tập (theo mẫu);

e. Giấy cam kết xác nhận thông tin  cá nhân để ghi văn bằng thạc sĩ (theo mẫu);

f. Bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng);

g. Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

h. Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ;

i. Bản photo bài báo đã được đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo khoa học hội nghị quốc gia, quốc tế (nếu có);

j. Xác nhận sử dụng kết quả nghiên cứu của đơn vị ứng dụng (theo mẫu) (nếu có);

k. Giấy xác nhận nhân sự của Công an địa phương nơi cư trú.

Hồ sơ bảo vệ luận văn nộp kèm theo 05 quyển Luận văn chính thức + 05 quyển luận văn tóm tắt (theo quy định);

2.3. Lệ phí xét tốt nghiệp và cấp bằng: Thu theo quy định hiện hành

3. Kế hoạch bảo vệ luận văn

-  Đợt 1: Từ tháng 05/2018 – 07/2018.

-  Đợt 2: Từ tháng 10/2018 – 12/2018.

Thời hạn nộp hồ sơ và luận văn: Trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày.

Thời hạn nộp luận văn sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng: sau ngày bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, có báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- GVHD (để t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

TS. Đinh Hồng Linh

- Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ