THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ KINH TẾ ĐỢT II NĂM 2018
24/04/2019 | 3669 lượt xem

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 350/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt II năm 2018

­­         

Căn cứ Quyết định số 264/ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt II năm 2018 – Lần 1;

Căn cứ Quyết định số 317/ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt II (Lần 2) năm 2018;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xin trân trọng thông báo tới các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ tốt nghiệp đợt II - năm 2018 (có danh sách kèm theo) về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng như sau:

Thời gian: 9h00, ngày 04 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1 – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

* Thủ tục đến nhận bằng gồm có:

- Xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân.

- Đối với học viên không đến nhận bằng mà nhờ người khác nhận thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan (đối với người đang công tác, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể…) hoặc UBND xã, phường nơi cư trú (đối với những người học tự do).

Đề nghị những học viên có tên trong danh sách về tham dự Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt II năm 2018 và ký tên trong danh sách cấp bằng trong ngày 03/5/2019, tại Phòng Đào tạo (Phòng 303 – Nhà làm việc và nghiên cứu) – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Hằng - Điện thoại: 0368.948.888 - Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh

- DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 2 - LẦN 1

- DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 2 - LẦN 2