Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt II năm 2017
16/04/2018 | 798 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

                Số: 392/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

                                            V/v tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt II năm 2017

­­      

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt II năm 2017;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xin trân trọng thông báo tới các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2017 (có danh sách kèm theo) về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng như sau:

Thời gian: 9h00, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1 – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

* Thủ tục đến nhận bằng gồm có:

- Xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân.

- Đối với học viên không đến nhận bằng mà nhờ người khác nhận thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan (đối với người đang công tác, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể…) hoặc UBND xã, phường nơi cư trú (đối với những người học tự do).

Đề nghị những học viên có tên trong danh sách về tham dự Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt II năm 2017 và ký tên trong danh sách cấp bằng trong 2 ngày 19/04/2018 - 20/04/2018, tại Phòng Đào tạo (phòng 303) – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế & QTKD – Điện thoại: 0280.3547.653.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh

- Danh sách công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, đợt II năm 2017