THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐỢT 1 - NĂM 2018
18/10/2018 | 1656 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

     Số: 1130/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2018

                                                          THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt 1 năm 2018

­­         

Căn cứ Quyết định số 978/ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1040/ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (bổ sung);

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xin trân trọng thông báo tới các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ tốt nghiệp đợt 1 - năm 2018 (có danh sách kèm theo) về kế hoạch tổ chức lễ trao bằng như sau:

Thời gian: 14h00, ngày 27 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1 – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

* Thủ tục đến nhận bằng gồm có:

- Xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân.

- Đối với học viên không đến nhận bằng mà nhờ người khác nhận thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan (đối với người đang công tác, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể…) hoặc UBND xã, phường nơi cư trú (đối với những người học tự do).

Đề nghị những học viên có tên trong danh sách về tham dự Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế đợt I năm 2018 và ký tên trong danh sách cấp bằng trong 2 ngày 25/10/2018 – 26/10/2018, tại Phòng Đào tạo (phòng 303) – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Hằng - Điện thoại: 0368.948.888 - Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh

- Danh sách học viên tốt nghiệp đợt 1 - năm 2018