THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ NĂM 2018 - ĐỢT 2
06/12/2018 | 1408 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1319/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018 – Đợt 2

­­         

Căn cứ thông báo số 421/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 23/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2018.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch và thời gian tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2018 đợt 2 như sau:

Đợt bảo vệ

Thời gian nộp hồ sơ thẩm định KQNCKH

Thời gian nộp luận văn chính thức

Thời gian bảo vệ

Đợt 2 – lần 1

03/12 – 14/12/2018

24/12-31/12/2018

12/01 – 13/01/2019

Đợt 2 – lần 2

15/12 – 28/12/2018

07/01/2019 – 16/01/2019

26/01 – 27/01/2019

Đợt 2 - lần 3

02/1 – 15/01/2019

22/01 – 12/02/2019

23/02 – 24/02/2019

 

Điều kiện bảo vệ luận văn và hồ sơ bảo vệ luận văn xem tại Phụ lục 1 đính kèm; Quy trình đăng ký thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học (KQNCKH) và bảo vệ luận văn thạc sĩ xem tại Phụ lục 2 đính kèm.

Tổ in và photocopy Trường cung cấp dịch vụ chỉnh sửa thể thức văn bản theo quy định của Trường (có phiếu báo giá kèm theo). Trường hợp học viên có nhu cầu, Phòng Đào tạo sẽ chuyển bản mềm luận văn (đã được giáo viên hướng dẫn thông qua) đến Tổ in và photocopy.  Tổ in và photocopy sẽ chỉnh sửa thể thức văn bản, in, đóng quyển và nộp về Phòng Đào tạo.

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ năm 2018 (đợt 2): Tháng 3 năm 2019.

Trân trọng thông báo!

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh

- Phụ lục kèm thông báo

- Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ

- Mẫu đơn bảo vệ muộn Khóa 13

- Mẫu và quy định sử dụng kết quả nghiên cứu