Thông báo về việc bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Khóa 13 ( Đợt 1 – lần 2)
16/04/2018 | 473 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

–––––––––––––––––

Số: 379/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Khóa 13 ( Đợt 1 – lần 2)

–––––––––––––––––––––––––

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo thạc sĩ năm học 2017 – 2018 , trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Khóa 13 ( Đợt 1 – lần 2). Nhà trường đề nghị các học viên nộp 06 quyển đề cương luận văn và 01 phiếu xác nhận có chữ ký của giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương cho Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau Đại học) (có mẫu đính kèm) trong đó:

- Thời gian nộp đề cương trước ngày: 17/4/2018.

- Thời gian bảo vệ đề cương: Từ 7h30 ngày 26/4/2018.

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết liên hệ với Đ/c. Mai Thị Thu Hà – Chuyên viên Phòng Đào tạo. SĐT: 0978.333.309

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Giảng viên hướng dẫn;

- Học viên trong danh sách (để t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh