Thông báo Về việc Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ các lớp Cao học Khóa 13 – Đợt 1
09/05/2018 | 1411 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 469/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ các lớp Cao học

Khóa 13 – Đợt 1

 
   

Căn cứ Quy định về việc thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, nhằm đảm bảo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đề nghị học viên cao học Khóa 13 đã được giao đề tài luận văn thực hiện báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ  (theo mẫu đính kèm).

Đề nghị các học viên hoàn thiện, in 01 quyển luận văn (đang thực hiện) kèm theo mẫu báo cáo tiến độ đề tài luận văn (không đóng chung vào quyển luận văn) có xác nhận của giảng viên hướng dẫn để thực hiện báo cáo tiến độ và nộp về phòng đào tạo (Phòng 303 – Nhà làm việc và nghiên cứu) trước ngày 16/05/2018.

(Có danh sách hoc viên kèm theo)

Phòng Đào tạo sẽ thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tiến độ luận văn tới các lớp cao học thạc sĩ khóa 13 ngay sau khi tiến hành kiểm tra báo cáo.

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo – Đ/c Trần Lệ Hằng, ĐT: 01668.948.888.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Lưu VT, ĐT;

- Đăng tải website.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách học viên báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 13 - Đợt 1

- Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ