Thông báo tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2
18/10/2016 | 1440 lượt xem

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số 858/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT                                                                       Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

 THÔNG BÁO

V/V tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2016 – Đợt 2         

Căn cứ thông báo số 1110/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc kế hoạch tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2016.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch và thời gian tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ năm 2016 đợt 2 như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Học viên phải nộp hồ sơ đăng ký để Nhà trường tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học luận văn thạc sĩ. Những luận văn đạt yêu cầu theo quy định sẽ được thành lập hội đồng bảo vệ chính thức:

Đợt bảo vệ

Thời gian nộp hồ sơ thẩm định KQNCKH

Thời gian nộp luận văn chính thức

Thời gian bảo vệ

Đợt 2 – lần 1

25/8 – 05/9/2016

16/9 - 18/9/2016

24/9 – 25/9/2016

Đợt 2 – lần 2

26/9 – 03/10/2016

14/10 - 16/10/2016

22/10 – 23/10/2016

Đợt 2 - lần 3

24/10 – 31/10/2016

11/11 - 13/11/2016

19/11 – 20/11/2016

Thời hạn nộp luận văn sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng: sau ngày bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên phải chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, có báo cáo giải trình những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa (theo mẫu).

Dự kiến thời gian trao bằng thạc sĩ năm 2016 (đợt 2): Tháng 12 năm 2016.

Trân trọng thông báo!

 

  Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Học viên (để t/h);

- Website;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: Phòng Đào tạo