Thông báo V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 3, năm học 2015-2016 hệ đại học chính quy
29/07/2016 | 2232 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:  146  /TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  29  tháng 7  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v nhận đơn xin hoãn thi, đổi ca thi, thi ghép học kỳ 3, năm học 2015-2016
của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

Căn cứ vào lịch thi học kỳ 3, năm học 2015-2016  hệ đại học chính quy đã được ban hành, các sinh viên các khóa có nhu cầu thi ghép, đổi ca thi, hoãn thi tải mẫu đơn trên Website Nhà trường. Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, sinh viên nộp đơn cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 – Nhà Hiệu bộ).  Phòng Đào tạo nhận đơn sinh viên từ ngày 29 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 03 tháng 8 năm 2016.

Quá thời hạn trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết đơn sinh viên, trừ những trường hợp sinh viên hoãn thi vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn…).

Vậy Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên chính quy các khóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Cố vấn học tập (để biết);
- Sinh viên chính quy các khoá (để thực hiện);
- Đăng tải Website Nhà trường;
- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền