Thông báo v/v kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho các lớp Khóa 9 Năm học 2015 – 2016, Hệ Đại học chính quy
03/11/2015 | 1578 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:   896   /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 3  tháng  11 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho các lớp Khóa 9
 Năm học 2015 – 2016, Hệ Đại học chính quy 

 

Căn cứ quy định Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 20/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016 hệ Đại học chính quy ban hành kèm theo Kế hoạch số 524/KH-ĐHKT&QTKD-ĐT, ngày 29/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Nhà trường thông báo kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Khóa 9 hệ Đại học chính quy  như sau:

1/ Thời gian: Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 21/12/2015 đến 27/3/2016;

– Các Khoa chuyên môn triển khai kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên trước ngày 13/11/2015;

– Sinh viên đủ điều kiện đi thực tập đăng ký trên hệ thống IU từ ngày 16/11/2015 đến 22/11/2015;

2/ Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp:

– Đối với sinh viên Khóa 9 đến thời điểm đăng ký đi thực tập số tín chỉ tích lũy tối thiểu từ 85 tín chỉ trở lên;

– Đối với sinh viên các Khóa 6,7,8 đến thời điểm đăng ký đi thực tập số tín chỉ tích lũy tối thiểu từ 105 tín chỉ trở lên;

3/ Nhiệm vụ của các khoa chuyên môn:

Căn cứ vào kết quả học tập do giáo vụ Khoa cung cấp trên hệ thống IU của sinh viên, các Khoa tổ chức xét, lập danh sách, viết giấy giới thiệu cho những sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp, danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, địa điểm thực tập theo mẫu và gửi cho Phòng Đào tạo (01 bản cứng và bản mềm excel theo các sheet) theo địa chỉ  mailnhutrang266@gmail.comtrước ngày 25/11/2015;

Những sinh viên chưa đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp, cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ và có kế hoạch đăng ký học các học phần học lại và học cải thiện. Kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn hoàn thiện điểm trên hệ thống IU sau 1 tuần;

Chú ý:

  – Trong thời gian đi thực tập tốt nghiệp sinh viên không được phép đăng ký học các học phần khác trong chương trình đào tạo;

  – Các Khoa chỉ lập danh sách các sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp trên hệ thống IU.

 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận:

 

– BGH (để b/c);

– BCN các khoa;
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: P. Đào tạo