THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
24/09/2019 | 2091 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD


Số:  958 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày  24  tháng 9  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh kế hoạch học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy

Căn cứ Công văn số 783/TTGDQPAN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc điều chỉnh kế hoạch học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo:

- Từ 17h00 ngày 30 tháng 9 năm 2019:  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho phép sinh viên tất cả các lớp khóa 15 hệ đại học chính quy đang học tập tại Trung tâm được về tham dự kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường;

-  Đúng 06h40 phút ngày 05 tháng 10 năm 2019: Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần các môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, do đó sinh viên thuộc các trung đội phải có mặt tại các điểm thi theo đúng kế hoạch của Trung tâm.

*Chú ý:  Sinh viên tham gia thi các học phần chấp hành đúng thời gian, mặc trang phục đúng quy định.

Nhà trường thông báo để cố vấn học tập triển khai đến sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Cố vấn học tập (để biết);

- Sinh viên chính quy khoá 15 (để thực hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu: ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                      (Đã ký)

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Phòng Đào tạo