QUYẾT ĐỊNH V/v phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên K11 hệ Đại học chính quy
01/07/2016 | 1299 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:    684    /QĐ – ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  01   tháng  7   năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v phân chuyên ngành đào tạo cho sinh  viên K11 hệ Đại học chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT  ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức  và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục Đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái nguyên;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD – ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào Kết luận cuộc họp ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Nhà trường về việc quyết định phân chuyên ngành cho sinh viên các lớp K11 hệ Đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên các lớp K11 hệ Đại học chính quy, khoá học 2014 – 2018 cụ thể như sau:

1. Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành:

 

+  Kế toán tổng hợp:  221 sinh viên

+  Kế toán DN: 49 sinh viên

2. Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành:

+  Kinh tế Đầu tư:  51 sinh viên

+  Quản lý kinh tế:  50 sinh viên

+  Thương mại quốc tế:  40 sinh viên

+  Kinh tế NN&PTNT: 40 sinh viên

+  Kinh tế y tế:  37 sinh viên

 3. Ngành Luật Kinh tế gồm chuyên ngành:

+  Luật Kinh doanh:  78 sinh viên

(Có danh sách kèm theo)

4. Ngành Quản trị Kinh doanh gồm các chuyên ngành:

 

+  Quản trị DN: 59 sinh viên

+  Quản trị KDTH: 113 sinh viên

+  Quản trị KDTM:  33 sinh viên

   5. Ngành Tài chính – ngân hàng gồm các chuyên ngành:

+  Tài chính Doanh nghiệp:  70 sinh viên

+  Tài chính – ngân hàng:  71 sinh viên

+  Ngân hàng: 42 sinh viên

 6. Ngành Marketing gồm chuyên ngành:

+ Quản trị Marketing: 37 sinh viên

 7. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:

   + Quản trị KD du lịch và khách sạn:  28 sinh viên.              

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng  Phòng Công tác HSSV, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

GS. TS. Đặng Văn Minh

 

Nguồn: P. Đào tạo