Quyết định V/v điều động sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng
27/08/2015 | 1386 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:  771  /QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều động sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

 

Căn cứ vào Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ vào Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số:  872/QĐ-ĐHKT&QTKD – ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ vào công văn  số: 358/ĐHTNT-ĐT ngày 5 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc lập kế hoạch môn học GDQP-AN năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 1114 sinh viên các lớp hệ đại học chính quy khoá 11 (2014-2018) đi học môn Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Thái Nguyên trong thời gian từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/10/2015 cụ thể như sau:

–  Ngành Kế toán 06 lớp: 287 sinh viên;

–  Ngành Kinh tế 04 lớp : 245 sinh viên;

–  Ngành Quản trị kinh doanh 04 lớp: 227 sinh viên;

–  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 01 lớp: 33 sinh viên;

–  Ngành Marketing 01 lớp: 38 sinh viên;

–  Ngành Tài chính – ngân hàng 04 lớp: 202 sinh viên;

–  Ngành Luật Kinh tế 02 lớp: 82 sinh viên;

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác – HSSV và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
– Như điều 2;
– TTGDQP Thái Nguyên;
– Lưu VT,ĐT.
KT. HIỆU TRƯỞNG

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy

 

Nguồn: P. Đào tạo