QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG SINH VIÊN KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐI HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
16/08/2019 | 2829 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số:  710  /QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Thái  Nguyên, ngày 16  tháng 8  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều động sinh viên đi học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Căn cứ vào Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ Công văn số 732/ĐHTN-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao kế hoạch môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2019 – 2020;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,                                                                                               

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 1108 sinh viên các lớp hệ đại học chính quy Khoá 15 (2018-2022) đi học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh - Đại học Thái Nguyên trong thời gian từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/10/2019 cụ thể như sau:

-  Ngành Kế toán 09 lớp: 515 sinh viên;

-  Ngành Kinh tế 01 lớp: 13 sinh viên;

- Ngành Kinh tế đầu tư 01 lớp: 14 sinh viên;

- Ngành Kinh tế phát triển 01 lớp: 08 sinh viên;

- Ngành Quản lý công 01 lớp: 05 sinh viên;

-  Ngành Quản trị Kinh doanh 05 lớp: 237 sinh viên;

-  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 02 lớp: 61 sinh viên;

-  Ngành Marketing 01 lớp:  51 sinh viên;

-  Ngành Tài chính – ngân hàng 03 lớp: 124 sinh viên;

-  Ngành Luật Kinh tế  02  lớp: 80 sinh viên;

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác - HSSV và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- TTGDQP-AN Thái Nguyên;

- Lưu VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Quang Huy

- Danh sách sinh viên K15 ngành Kế toán

- Danh sách sinh viên K15 ngành Kinh tế

- Danh sách sinh viên K15 ngành Kinh tế đầu tư

-Danh sách sinh viên K15 ngành Kinh tế phát triển

- Danh sách sinh viên K15 ngành Quản lý công

- Danh sách sinh viên K15 ngành Luật kinh tế

-Danh sách sinh viên K15 ngành Marketing

- Danh sách sinh viên K15 ngành Quản trị Kinh doanh

-Danh sách sinh viên K15 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Danh sách sinh viên K15 ngành Tài chính - Ngân hàng