KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - ĐỢT 2 NĂM 2019
21/05/2019 | 1683 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

       Số: 440/TB-ĐHKT&QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Thái Nguyên, ngày 13 tháng  5  năm 2019

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 - hệ Đại học Chính quy

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ thông báo số 156/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về  kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2018 - 2019;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

  • Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trước ngày 02/6/2019;
  • Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: đăng ký trực tuyến theo địa chỉ do phòng đào tạo cung cấp trên website chính thức của Nhà trường, đồng thời nộp 03 chứng chỉ sau: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo để phục vụ quá trình hậu kiểm) tại Phòng Đào tạo (Phòng 304 - Nhà hiệu bộ) trước ngày 12/6/2019;

https://1drv.ms/xs/s!AlxL8vzYx_rVgSQJtQAdAUBQvXrX

  • Các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 23/6/2019;
  • Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 24/6/2019 - 30/6/2019;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

                 TL.HIỆU TRƯỞNG

    KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                              (Đã ký)

            TS. Tạ Thị Thanh Huyền