Văn bản Liên quan đến công tác quản lí đào tạo sau đại học của Đại học Thái Nguyên (Cập nhật mới 2015)
09/08/2016 | 3424 lượt xem

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Quy định về Công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Thái Nguyên

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHTN-SĐH ngày 26/8/2014 Giám đốc ĐHTN.

2. Quyết định bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định về Công tác quản lý đào tạo sau đại học của Đại học Thái Nguyên

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-ĐHTN-SĐH ngày 25/6/2015 Giám đốc ĐHTN.

3. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

- Ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 Giám đốc ĐHTN.

 

 

Nguồn: TNU