QĐ 1255 sửa đổi một số nội dung trong QĐ về công tác quản lý đào tạo sau đại học
09/08/2016 | 3564 lượt xem
Quyết định Bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định về Công tác quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHTN ngày 26/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

...............................................

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy định về Công tác đào tạo sau đại học ban hành theo Quyết định số 1397/QĐ-ĐHTN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Điểm a, Khoản 2, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Trách nhiệm của Cơ sở giáo dục đại học thành viên

a) Đối với bảo vệ luận văn thạc sĩ, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

- Mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 đợt chính bảo vệ luận văn thạc sĩ, thời gian bảo vệ được ghi trong kế hoạch của khóa học, năm học và thông báo công khai. Mỗi đợt bảo vệ luận văn không kéo dài quá 60 ngày.

- Thủ trưởng CSGDĐHTV chịu trách nhiệm về điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ; quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ.

- Thiết kế, quy định chi tiết về phiếu chấm, thang điểm, cách đánh giá, chấm điểm luận văn thạc sĩ phù hợp với đặc thù của chuyên ngành đào tạo. Quy định danh mục tạp chí, xuất bản phẩm khoa học đăng tải bài báo, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu các cấp được tính điểm công trình cộng vào điểm đánh giá luận văn thạc sĩ.

- Quy định mẫu giấy tờ của hồ sơ bảo vệ luận văn: biên bản họp hội đồng chấm luận văn, biên bản kiểm phiếu, giấy chứng nhận...

- Báo cáo ĐHTN kế hoạch và lịch bảo vệ luận văn của năm.

- Chậm nhất sau 3 tháng tính từ ngày kết thúc đợt bảo vệ luận văn, CSGDĐHTV phải hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách trích ngang, lập báo cáo cuối khóa, tổ chức xét và quyết định công nhận tốt nghiệp đối với học viên đủ điều kiện; Lập hồ sơ đề nghị ĐHTN cấp phôi bằng; Cấp bằng cho người tốt nghiệp thạc sĩ.

- Công khai danh sách cấp bằng thạc sĩ và gửi danh sách về ĐHTN theo quy định.

- Hướng dẫn và quy định thời gian sửa chữa luận văn để bảo vệ lại lần thứ hai đối với học viên có luận văn bảo vệ chưa đạt yêu cầu theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của ĐHTN.

- Thủ trưởng CSGDĐHTV tổ chức xét, quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ từ ngày 01/01/2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

           Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đào tạo, lãnh đạo Ban Đào tạo phụ trách đào tạo sau đại học, các Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị liên quan thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

...............................................

Chi tiết xem tại File đính kèm.

 

 

Nguồn: TNU