QĐ 1254 sửa đổi một số nội dung trong QĐ đào tạo trình độ thạc sĩ
09/08/2016 | 3712 lượt xem
Quyết định Bổ sung, sửa chữa một số nội dung trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

....................................................          

 

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khoản 4, Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Thủ trưởng CSGDĐHTV quy định thời gian học viên bổ sung, sửa chữa luận văn theo góp ý của hội đồng đánh giá luận văn, viết giải trình về các nội dung bổ sung, sửa chữa. Thời gian sửa chữa luận văn được tính từ ngay sau ngày bảo vệ luận văn, phù hợp với kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhưng tối đa không quá 30 ngày. Luận văn đã sửa chữa và bản giải trình phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn và của chủ tịch hội đồng đánh giá luận văn. Trường hợp chủ tịch hội đồng đi vắng thời gian dài, thủ trưởng CSGDĐHTV giao nhiệm vụ bằng văn bản cho một người khác có thẩm quyền, am hiểu về lĩnh vực khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo kiểm tra và xác nhận thay.

Bản giải trình; bản sao biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn và các nhận xét của phản biện; văn bản của thủ trưởng CSGDĐHTV giao nhiệm vụ cho người xác nhận thay chủ tịch hội đồng đánh giá luận văn (nếu có) được đóng kèm ở cuối mỗi quyển luận văn, nộp cho phòng chức năng quản lí đào tạo sau đại học kiểm tra, xác nhận trước khi nộp vào Thư viện CSGDĐHTV và Trung tâm Học liệu ĐHTN.

Đối với trường hợp chưa hoàn thành sửa chữa luận văn đúng hạn, nhưng có văn bản xác nhận của chính quyền nơi cư trú/ bệnh viện/ cơ quan có thẩm quyền về lý do chính đáng, như: bản thân học viên bị ốm, tai nạn, nghỉ thai sản, đi công tác dài ngày... thì Thủ trưởng CSGDĐHTV có thể xem xét, cho phép học viên tiếp tục thực hiện thủ tục để xét công nhận tốt nghiệp ở đợt kế tiếp (đợt thứ hai trong năm nếu bảo vệ luận văn đợt thứ nhất, hoặc đợt thứ nhất của năm kế tiếp nếu bảo vệ ở đợt thứ hai năm trước đó). Nếu đến đợt xét này, hoặc tối đa sau 6 tháng kể từ ngày bảo vệ học viên vẫn không hoàn thành thủ tục chỉnh sửa luận văn và nộp cho CSGDĐHTV, thủ trưởng CSGDĐHTV có thể xem xét, quyết định việc hủy kết quả bảo vệ luận văn và thông báo cho học viên, cơ quan quản lý học viên.

Đối với trường hợp được điều động vào lực lượng vũ trang hoặc làm nghĩa vụ quốc tế trong thời gian đang sửa chữa luận văn, thủ trưởng CSGDĐHTV căn cứ vào thời gian điều động theo quyết định của cấp có thẩm quyền, quyết định thời hạn nộp luận văn và báo cáo giải trình để xét tốt nghiệp cho học viên.   

            Đối với trường hợp không thực hiện nộp luận văn và bản giải trình đúng thời gian quy định mà không có lý do chính đáng, thì trong ngày cuối của hạn nộp, CSGDĐHTV cần thông báo công khai bằng văn bản về thời điểm cuối cùng học viên phải nộp luận văn và bản giải trình để được xét công nhận tốt nghiệp. Hết thời điểm theo thông báo mà học viên vẫn không nộp luận văn và bản giải trình thì thủ trưởng CSGDĐHTV có thể xem xét, quyết định việc hủy kết quả bảo vệ luận văn và thông báo cho học viên, cơ quan quản lý học viên”.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

           Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đào tạo, lãnh đạo Ban Đào tạo phụ trách đào tạo sau đại học, các Thủ trưởng đơn vị liên quan thuộc Đại học Thái Nguyên và Viện nghiên cứu phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ với Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

............................................................

Chi tiết xem tại File đính kèm

 

 

Nguồn: TNU