Giới thiệu nhân sự Phòng Đào tạo
09/08/2016 | 2849 lượt xem

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/

học vị

Email

Điện thoại

1

Trần Nhuận Kiên

Trưởng phòng/Quản lý chung

PGS.TS

tnkien@tueba.edu.vn

0976.626.611

2

Trần Đình Chúc

P.Trưởng phòng/Phi chính quy

Thạc sĩ

tdchuc@tueba.edu.vn

0912.737.635

3

Tạ Thị Thanh Huyền

P.Trưởng phòng/Chính quy

Tiến sĩ

thanhhuyen@tueba.edu.vn

0912.463.113

4

Đinh Hồng Linh

P.Trưởng phòng/Sau đại học

Tiến sĩ

dhlinh23@gmail.com

0903.468.919

 

Bộ phận chính quy

 

 

 

02803.647.714

5

Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

kimanh@tueba.edu.vn

0989.973.255

6

Trần Thị Hương

Chuyên viên

Cử nhân

quynhhuong@tueba.edu.vn

0983.240.884

7

Nông Đức Thắng

Chuyên viên

Cử nhân

ndt.dhkt@gmail.com

0912.343.345

8

Vũ Thị Như Trang

Chuyên viên

Thạc sĩ

nhutrang266@gmail.com

0975.865.266

9

Nguyễn Thi Kiều Yến

Chuyên viên

Cử nhân

nguyenkieuyentn@gmail.com

0969.735.411

 

Bộ phận phi chính quy

 

 

 

02803.647.155

10

Dương Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

duongthithuhang.tueba@gmail.com

0987.697.697

11

Trần Đức Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

ducanh15121989@gmail.com

0947.601.989

12

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên

Thạc sĩ

nguyentham90@gmail.com

0973.329.774

13

Lục Hà Trang

Chuyên viên

Cử nhân

luchatrang@gmail.com

0916.009.856

14

Hoàng Ngọc Huy

Chuyên viên

Cử nhân

huyngochoang84@gmail.com

0918.370.679

 

Bộ phận sau đại học

 

 

 

02803.547.653

15

Đinh Thị Khánh

Chuyên viên

Thạc sĩ

dinhkhanhdhkt@gmail.com

0983.150.467

16

Tô Thị Dung

Chuyên viên

Thạc sĩ

todung@tueba.edu.vn

0983.959.586

17

Nguyễn Văn Thông

Chuyên viên

Thạc sĩ

nguyenvanthong@tueba.edu.vn

0932.597.888

18

Nguyễn Thị Huyền Thương

Chuyên viên

Cử nhân

huyenthuong.sdh@tueba.edu.vn

0973.805152

19

Đỗ Trọng Nghĩa

Chuyên viên

Thạc sĩ

trongnghia89.tn@gmail.com

01666.782.589

20

Nguyễn Thu Thủy

Chuyên viên

Cử nhân

thuthuy90tueba@gmail.com

0988.496.222

21

Trần Lệ Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

lehang.tueba@gmail.com

0973.391892

22

Mai Thị Thu Hà

Chuyên viên

Thạc sĩ

hamaitn309@gmail.com

0978.333.309

23

Nguyễn Thị Hồng Liên

Chuyên viên

Thạc sĩ

liencdkt@gmail.com

0983.896.496

 

Bộ phận tuyển sinh

 

 

 

02803.647.714

24

Hoàng Văn Dư

Chuyên viên

Thạc sĩ

du.tueba@gmail.com

0912.478.555

25

Trần Thị Trang

Chuyên viên

Thạc sĩ

trantrang@tueba.edu.vn

0916.845.829

26

Đỗ Hoàng Trung

Chuyên viên

Cử nhân

trungdh1806@gmail.com

0989.640.432

27

Lê Hùng Ninh

Chuyên viên

Thạc sĩ

lehungninh@tueba.edu.vn

0987.243.626

 

Bộ phận giảng đường

 

 

 

   

28

Đồng Thị Hải Yến

Nhân viên

Cử nhân

haiyentienthanh@gmail.com

0973.237.426

29

Phạm Thị Thu Thủy

Nhân viên

Cử nhân

thuyptt1986@gmail.com

0962.420.000

30

Lê Thị Kim Thoa

Nhân viên

Cử nhân

lethikimthoatn@gmail.com

0987.843.170

31

Hoàng Thị Thanh Nga

Nhân viên

Cử nhân

hoangngatn82@gmail.com

0976.744.697

32

Phan Thị Mai Hương

Nhân viên

Cử nhân

huonghoang@tueba.edu.vn

0975.222.469

 

 

Phòng Đào tạo